วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรับผิดชอบต่อสังคม


 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำความดี...ทำอย่างตั้งใจดี และเรียบง่าย

เป็นเวลากว่า ๖๐ ปีที่คนไทยได้รู้จักธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำที่น่าเชื่อถือ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้เรื่องเงิน เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เราพร้อมที่จะสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และในขณะเดียวกัน รักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา ๖๖ ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักในฐานะธนาคารที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความอบอุ่น และมากด้วยความรู้ในวิชาชีพ ธนาคารให้ความสำคัญต่อการยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งตระหนักดีว่าการเป็นธนาคารที่ดีนั้นมิใช่เพียงการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ หากแต่ยังต้องเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย ธนาคารจึงจัดทำโครงการเพื่อสังคมมากมายขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ในแง่มุมที่แตกต่างให้แก่สังคม


 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีบทบาทโดดเด่นในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติ และมีความเชื่อมั่นในความพยายามของธนาคารที่จะช่วยสานต่อศิลปะและวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ “จดหมายเหตุกรุงศรี” รวมไปถึงการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานและโครงการล่าสุดที่ธนาคารริเริ่มขึ้น คือโครงการอนุรักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบมากมายจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่

เมื่อช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา กรุงศรีกรุ๊ปได้มอบเงินสนับสนุนการเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงโบราณสถานในจ.อยุธยาให้กรมศิลปากรจำนวน 3.9 ล้านบาทโดยเงินสนับสนุนจำนวนนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะนำไปฟื้นฟูบูรณะเจดีย์วัดสามปลื้ม ซึ่งตั้งอยู่กลางสี่แยกใจกลางจ.อยุธยา ซึ่งนอกจากจะมีสภาพภายนอกที่ทรุดโทรมแล้ว เหตุการณ์น้ำท่วมยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างภายในและอาจทำให้ตัวเจดีย์ทรุดลงได้ ส่วนที่สอง จะถูกจัดสรรเพื่อนำไปจัดทำป้ายบรรยายความเป็นมาของโบราณสถานแต่ละแห่ง จำนวน 139 ป้ายสำหรับโบราณสถานทั้งหมด 35 แห่ง เพื่อทดแทนป้ายเดิมที่ทรุดโทรมและเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
- กรุงศรีกรุ๊ปอาสาทำความดีเพื่อจังหวัดบ้านเกิด

วัดวรเชษฐ์เทพบำรุง หรือวัดวรเชษฐ์นอก โบราณสถานสำคัญในความดูแลของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายในช่วงน้ำท่วม ดังนั้นเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2554 ที่ผ่านมา อาสาสมัครชาวกรุงศรีกว่า 120 คนจากธนาคารและบริษัทในเครือ จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปี 2554 ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดตัวโบราณสถาน

คุณชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผ.อ.อุทยานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณจากใจจริงในแรงกายแรงใจของอาสาสมัครทุกคนที่มาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องในการฟื้นฟูจ.อยุธยา โดยในลำดับต่อไป กรุงศรีจะดำเนินการบูรณะเจดีย์วัดสามปลื้ม และจัดทำป้ายบรรยายประวัติตามโบราณสถานต่างๆ ทั่วจ.อยุธยา
 
 

ผ่านไปแล้วกับครึ่งแรกของปีการศึกษา 1/2555 ในโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน ซึ่งอาสาสมัครชาวกรุงศรีได้ร่วมมอบความรู้ทางการเงินให้กับน้องๆ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา น้องๆ 120 คนจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและเชตุพนก็ได้ผ่านการอบรมครบทั้งหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” จุดประกายความเข้าใจเรื่องบริหารเงิน เริ่มที่เยาวชนอาชีวะ


โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” เป็นโครงการเพื่อสังคมหลักของธนาคารที่มีเป้าหมาย


เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการเงินส่วนบุคคลแก่นักเรียนในระดับอาชีวะที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย โดยมีอาสาสมัครพนักงานของกรุงศรีกรุ๊ปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนั้นเพื่อปลูกฝังความรู้ด้านพื้นฐานการเงิน และทักษะในการกู้และการออมเงินอย่างมีความรับผิดชอบ หลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ๕ ส่วน ได้แก่


• ใช้เงินอย่างชาญฉลาด
• ทำอย่างไรให้ได้งาน ทำอย่างไรให้ได้เงินเดือนขึ้น
• เป็นเถ้าแก่ง่ายนิดเดียว
• เก็บเงินให้พอเพียงและทำเงินให้งอกงาม
• เอาตัวรอดในทุ่งดอกเบี้ย


กรุงศรีกรุ๊ปได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน โดยอาสาสมัครพนักงานธนาคารได้ร่วมกันอุทิศเวลาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน และเพื่อทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดการอบรม “Train the Trainer” ให้แก่คณาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สามารถรับหน้าที่เป็นผู้สอนต่อไปได้เมื่อมีความพร้อม
Credit : http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=1&did=10ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น