วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลทางการเงิน


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
25512552 2553มิ.ย. 55
สินทรัพย์ 747,885780,132869,834947,797
1,034,541
เงินให้สินเชื่อ 557,077603,508648,960719,507
757,629
เงินฝาก 537,354520,515576,479560,540
622,391
หนี้สิน 661,570687,547770,730845,102
926,594
ส่วนของผู้ถือหุ้น 86,31592,58599,104102,696
107,947

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)(สำหรับปี/6เดือน)

รายได้ดอกเบี้ย 41,16339,45748,72656,428
31,429
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 14,59511,04010,49218,963
11,997
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 26,56828,41738,23437,465
19,432
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 7,96813,72419,33720,890
11,966
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 21,24823,76432,84030,528
16,379
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 13,28818,37724,73127,827
15,019
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้
7,79110,21612,39112,213
5,702
ภาษีเงินได้ 1,1991,5043,5246,310
2,160
กำไร สุทธิ
4,299
6,6578,8169,304
7,157

อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพ์เฉลี่ย (ROAA)(%) 0.610.871.071.02
1.44
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)(%) 5.237.449.179.18
13.54
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (%) 103.67115.94112.57128.36
121.73
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++(%) 2/ 92.5899.7898.9896.89
95.33
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(%) 17.41 15.8416.29
16.00

ข้อมูลอื่นๆ
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.731.101.451.53
1.17
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.2115.2416.3216.91
17.77
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 60,74160,74160,74160,741
60,741
9,772 9,392 9,727 10,077
10,222
582 580 590 588
603
ที่มา : งบการเงินรวม
หมายเหตุ :
1. ในปี 2554 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการนำเสนองบการเงินตามรูปแบบใหม่ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และมาตรฐานการบัญชีไทย และปรับปรุงปี 2553
2. เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
3. เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณเงินกองทุนจาก Basel I เป็น Basel II ตามข้อกำหนดของ ธปท.
4. จำนวนพนักงานเฉพาะธนาคาร
5. รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 4 สาขา


Credit : http://krungsri.com/th/investor-relation.aspx?cid=96

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น