วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระบบสารสนเทศ

                  

ระบบสารสนเทศ


        ระบบที่ใช้ภายในธนาคารมีการใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการลูกค้ารวมถึงจัดการข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพและสามารถเก็บรักษาข้อมูลนั้นๆได้อย่างรวดเร็วและมาตรฐาน ซึ่งการมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้น  จะทำให้ตัวธนาคารเองมีการจัดการและบริการทรัพยากรหรือข้อมูลลูกค้าดีตามไปด้วย ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  โดยระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในธนาคารอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการบริการลูกค้าในจังหวัด อย่างเช่น ตู้ ATM ซึ่งมีการบริการน้อย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านอกพื้นที่  แต่ระบบสารสนเทศภายในธนาคารก็มีการควบคุมดูแลโดยพนักงานและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง
       ระบบทั้งหมดภายในธนาคารจะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมดูแล ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ภายในธนาคารจะมีทั้งหมด  11 เครื่อง
ซึ่งจะแบ่งเป็น
CSR 3 เครื่อง
UTL 3 เครื่อง
SS 1 เครื่อง
เครียร์ริ่ง 1 เครื่อง
ผู้ช่วยปฏิบัติการ 1 เครื่อง
ควบคุมระบบต่างๆ 1 เครื่อง
โดยธนาคารใช้ยี่ห้อ  IBM 11 เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานหลักๆ ของธนาคาร
ในการจัดการข้อมูลและระบบงานด้านต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งบางเครื่องอาจมีการใช้งานที่นาน  และมีข้อมูลภายในเครื่องเยอะ
ดังนั้นเครื่องบางเครื่องควรมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการลูกค้า  เช่น
เครื่อง ATM เครื่องปรับปรุงสมุดบัญชี เครื่องฝากเงิน  นั้นน่าจะมีการเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ต่าง 
เพราะปัจจุบันคนนิยมที่จะใช้บริการกับตู้บริการมากกว่าการเดินทางมาที่ธนาคารโดยตรง


สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภายในองค์กรทางด้านฮาร์ดแวร์ได้แก่ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้าให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ธนาคารกรุงศรีมีระบบสารสนเทศในด้านต่างๆโดยจะมีพนักงานที่คอยให้บริการลูกค้าหน้าเค้าน์เตอร์ ในการทำงานธุรกรรมด้านต่างๆแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บในฐานข้อมูลขององค์กรโดยฐานข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงยังธนาคารสาขาอื่นทั่วโลกCredit : http://www.bc.msu.ac.th/~std51010912577/BITM/bitm3.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น