วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างองค์กรและขอบข่ายการบริการ
ขอบข่ายการบริการ

·         เครือข่ายสาขาภายในประเทศ จำนวน 584 แห่ง

·         เครือข่ายสาขาต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง

·         สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 66 บูธ

·         เครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 3,780 เครื่อง

·         ศูนย์ธุรกิจกรุงศรี จำนวน 55 แห่ง

·         ศูนย์บริการและพื้นที่บริการ Exclusive Banking จำนวน 19 แห่ง

·         ศูนย์บริการกรุงศรีเฟอร์สช๊อยส์ 27 สาขา + 7,100 ตัวแทนจำหน่าย


·         กรุงศรี ออโต้ 41 สาขา + 5,300 ผู้จำหน่ายรถยนต์

·         สาขาซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด 199 แห่งเจ้าหน้าที่บริหารนายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
และรักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน
นายพรสนอง ตู้จินดาประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน Transformation
และรักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
นายชาลี มาดานประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัมประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการ
นางสาวภาวนา เนียมลอยประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด และ Cross Sell
นางวรนุช เดชะไกศยะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ
นายฟิลิป เชียง ชอง แทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
นายสยาม ประสิทธิศิริกุลประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กร
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตรประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย
นายโรหิท คันนาประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิรูปธุรกิจองค์กร
นายภูมิชาย วัชรพงศ์Senior Banker
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นายตรรก บุนนาคผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวมาลีวรรณ พงศธรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายจอห์น โฮเวิร์ด ฮาร์เกอร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสิริพร อำพันวงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทศพร รัตนมาศทิพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวศลิษา หาญพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกี่เส็ง อนันต์ศิริประภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวมณฑิรา อารยางกูรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางศิรินทิพย์ ศิลาพัชรนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวพิตกุล ภัคโชตานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายฐากร ปิยะพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางอรวรรณ สุจริตตายนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวรกฤต จารุวงศ์ภัคผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธะเรศ โปษยานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวสุวรรณา จักราวรวุธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพิชัย อาชาไพโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวเยาวลักษณ์ จรรยาภรณ์พงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกฤษณ์ จันทโนทกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดมิศา พิศิษฐวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายยุกต์ ศุทธรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมหวัง โตรักตระกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชิต พยุหนาวีชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรธันว์ คงทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวนิยาดา กอพัชรสุนทร              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรับผิดชอบต่อสังคม


 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำความดี...ทำอย่างตั้งใจดี และเรียบง่าย

เป็นเวลากว่า ๖๐ ปีที่คนไทยได้รู้จักธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำที่น่าเชื่อถือ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้เรื่องเงิน เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เราพร้อมที่จะสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และในขณะเดียวกัน รักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา ๖๖ ปีที่ผ่านมา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักในฐานะธนาคารที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความอบอุ่น และมากด้วยความรู้ในวิชาชีพ ธนาคารให้ความสำคัญต่อการยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งตระหนักดีว่าการเป็นธนาคารที่ดีนั้นมิใช่เพียงการดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ หากแต่ยังต้องเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย ธนาคารจึงจัดทำโครงการเพื่อสังคมมากมายขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ในแง่มุมที่แตกต่างให้แก่สังคม


 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีบทบาทโดดเด่นในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติ และมีความเชื่อมั่นในความพยายามของธนาคารที่จะช่วยสานต่อศิลปะและวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ “จดหมายเหตุกรุงศรี” รวมไปถึงการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานและโครงการล่าสุดที่ธนาคารริเริ่มขึ้น คือโครงการอนุรักษ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบมากมายจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่

เมื่อช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา กรุงศรีกรุ๊ปได้มอบเงินสนับสนุนการเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงโบราณสถานในจ.อยุธยาให้กรมศิลปากรจำนวน 3.9 ล้านบาทโดยเงินสนับสนุนจำนวนนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะนำไปฟื้นฟูบูรณะเจดีย์วัดสามปลื้ม ซึ่งตั้งอยู่กลางสี่แยกใจกลางจ.อยุธยา ซึ่งนอกจากจะมีสภาพภายนอกที่ทรุดโทรมแล้ว เหตุการณ์น้ำท่วมยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างภายในและอาจทำให้ตัวเจดีย์ทรุดลงได้ ส่วนที่สอง จะถูกจัดสรรเพื่อนำไปจัดทำป้ายบรรยายความเป็นมาของโบราณสถานแต่ละแห่ง จำนวน 139 ป้ายสำหรับโบราณสถานทั้งหมด 35 แห่ง เพื่อทดแทนป้ายเดิมที่ทรุดโทรมและเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
- กรุงศรีกรุ๊ปอาสาทำความดีเพื่อจังหวัดบ้านเกิด

วัดวรเชษฐ์เทพบำรุง หรือวัดวรเชษฐ์นอก โบราณสถานสำคัญในความดูแลของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายในช่วงน้ำท่วม ดังนั้นเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2554 ที่ผ่านมา อาสาสมัครชาวกรุงศรีกว่า 120 คนจากธนาคารและบริษัทในเครือ จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ส่งท้ายปี 2554 ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดตัวโบราณสถาน

คุณชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผ.อ.อุทยานฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณจากใจจริงในแรงกายแรงใจของอาสาสมัครทุกคนที่มาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องในการฟื้นฟูจ.อยุธยา โดยในลำดับต่อไป กรุงศรีจะดำเนินการบูรณะเจดีย์วัดสามปลื้ม และจัดทำป้ายบรรยายประวัติตามโบราณสถานต่างๆ ทั่วจ.อยุธยา
 
 

ผ่านไปแล้วกับครึ่งแรกของปีการศึกษา 1/2555 ในโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน ซึ่งอาสาสมัครชาวกรุงศรีได้ร่วมมอบความรู้ทางการเงินให้กับน้องๆ ปวส. ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา น้องๆ 120 คนจากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและเชตุพนก็ได้ผ่านการอบรมครบทั้งหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” จุดประกายความเข้าใจเรื่องบริหารเงิน เริ่มที่เยาวชนอาชีวะ


โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” เป็นโครงการเพื่อสังคมหลักของธนาคารที่มีเป้าหมาย


เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการเงินส่วนบุคคลแก่นักเรียนในระดับอาชีวะที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย โดยมีอาสาสมัครพนักงานของกรุงศรีกรุ๊ปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนั้นเพื่อปลูกฝังความรู้ด้านพื้นฐานการเงิน และทักษะในการกู้และการออมเงินอย่างมีความรับผิดชอบ หลักสูตรดังกล่าวประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ๕ ส่วน ได้แก่


• ใช้เงินอย่างชาญฉลาด
• ทำอย่างไรให้ได้งาน ทำอย่างไรให้ได้เงินเดือนขึ้น
• เป็นเถ้าแก่ง่ายนิดเดียว
• เก็บเงินให้พอเพียงและทำเงินให้งอกงาม
• เอาตัวรอดในทุ่งดอกเบี้ย


กรุงศรีกรุ๊ปได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดทำโครงการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน โดยอาสาสมัครพนักงานธนาคารได้ร่วมกันอุทิศเวลาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน และเพื่อทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ธนาคารได้จัดการอบรม “Train the Trainer” ให้แก่คณาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สามารถรับหน้าที่เป็นผู้สอนต่อไปได้เมื่อมีความพร้อม
Credit : http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=1&did=10ระบบสารสนเทศ

                  

ระบบสารสนเทศ


        ระบบที่ใช้ภายในธนาคารมีการใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการลูกค้ารวมถึงจัดการข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเพื่อให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพและสามารถเก็บรักษาข้อมูลนั้นๆได้อย่างรวดเร็วและมาตรฐาน ซึ่งการมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้น  จะทำให้ตัวธนาคารเองมีการจัดการและบริการทรัพยากรหรือข้อมูลลูกค้าดีตามไปด้วย ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  โดยระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในธนาคารอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการบริการลูกค้าในจังหวัด อย่างเช่น ตู้ ATM ซึ่งมีการบริการน้อย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้านอกพื้นที่  แต่ระบบสารสนเทศภายในธนาคารก็มีการควบคุมดูแลโดยพนักงานและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง
       ระบบทั้งหมดภายในธนาคารจะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมดูแล ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ภายในธนาคารจะมีทั้งหมด  11 เครื่อง
ซึ่งจะแบ่งเป็น
CSR 3 เครื่อง
UTL 3 เครื่อง
SS 1 เครื่อง
เครียร์ริ่ง 1 เครื่อง
ผู้ช่วยปฏิบัติการ 1 เครื่อง
ควบคุมระบบต่างๆ 1 เครื่อง
โดยธนาคารใช้ยี่ห้อ  IBM 11 เครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานหลักๆ ของธนาคาร
ในการจัดการข้อมูลและระบบงานด้านต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งบางเครื่องอาจมีการใช้งานที่นาน  และมีข้อมูลภายในเครื่องเยอะ
ดังนั้นเครื่องบางเครื่องควรมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริการลูกค้า  เช่น
เครื่อง ATM เครื่องปรับปรุงสมุดบัญชี เครื่องฝากเงิน  นั้นน่าจะมีการเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ต่าง 
เพราะปัจจุบันคนนิยมที่จะใช้บริการกับตู้บริการมากกว่าการเดินทางมาที่ธนาคารโดยตรง


สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศภายในองค์กรทางด้านฮาร์ดแวร์ได้แก่ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้าให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ธนาคารกรุงศรีมีระบบสารสนเทศในด้านต่างๆโดยจะมีพนักงานที่คอยให้บริการลูกค้าหน้าเค้าน์เตอร์ ในการทำงานธุรกรรมด้านต่างๆแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บในฐานข้อมูลขององค์กรโดยฐานข้อมูลจะมีการเชื่อมโยงยังธนาคารสาขาอื่นทั่วโลกCredit : http://www.bc.msu.ac.th/~std51010912577/BITM/bitm3.php

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 ( Bank of Ayudhya Public Company Limited) เป็นธนาคารของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2488 มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าในประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อจากนั้นได้ก่อตั้งสำนักงานในกรุงเทพมหานครถนนราชวงศ์ และย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ ถนนอนุวงศ์ และ ถนนลำพูนไชย ในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2493 ตามลำดับ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ธนาคารได้รับตราครุฑ มาประดิษฐาน ณ ธนาคาร ในปีเดียวกันได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ ถนนเพลินจิต ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ธนาคารได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2536 ธนาคารได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน
ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ ถนนพระราม 3 เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และใช้สำนักงานที่ถนนพระราม 3 มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 จีอี แคปปิตอล ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อรายย่อยชั้นนำของโลกได้บรรลุข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยปัจจุบัน จีอี แคปปิตอล และกลุ่มรัตนรักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 33 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.krungsri.comธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่: นายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์
จำนวนพนักงานกรุงศรีกรุ๊ป : 17,240 ราย

เหตุการณ์สำคัญ

  • เมื่อ 3 มกราคม 2550 จีอี มันนี่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อรายย่อยชั้นนำของโลกได้บรรลุข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจและความเชื่อมั่นในธนาคารฯ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการผสานความสามารถทางธุรกิจของสององค์กร เพื่อให้ธนาคารฯเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย
  • 14 กุมภาพันธ์ 2551 ธนาคารฯเข้าซื้อกิจการบริษัท จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (GECAL) เสร็จสมบูรณ์ โดย ณ วันโอนกิจการ GECAL มีสินทรัพย์รวม 78,010 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อสุทธิรวม 75,283 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของธนาคารฯเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 17 ณ วันโอนกิจการ และต่อมา GECAL เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL)
  • 8 เมษายน 2552 ธนาคารฯดำเนินการเข้าซื้อหุ้นธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (AIGRB) และ บริษัท เอไอจี คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (AIGCC) เสร็จสมบูรณ์ ในราคารวม 1,605 ล้านบาท โดยทำให้ธนาคารฯมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 32,800 ล้านบาท มีฐานสินเชื่อเพิ่มขึ้น 21,900 ล้านบาท เงินฝากเพิ่มขึ้น 18,600 ล้านบาท และมีจำนวนบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นประมาณ 222,000 บัตร
  • 9 กันยายน 2552 ธนาคารฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิสเซส จำกัด (CFGS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัทอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิงค์ จำกัด เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ CFGS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการไมโครไฟแนนซ์โดยเฉพาะสินเชื่อที่ใช้ทะเบียนรถเป็นหลักประกัน มีเครือข่ายสาขากว่า 163 แห่งทั่วประเทศ และเป็นที่รู้จักกันดีในนาม "ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ"

  • 5 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าซื้อธุรกิจการเงินเพื่อผู้บริโภคของจีอี แคปปิตอล ในประเทศไทย เสร็จสมบูรณ์ การเข้าซื้อครั้งนี้ทำให้ธุรกิจการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อยของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเติบโตเร็วขึ้น และทำให้สัดส่วนสินเชื่อรายย่อยของธนาคารเพิ่มขึ้นจาก 36% เป็น 42% ของสินเชื่อรวม และจะส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเพิ่มขึ้น ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และความหลากหลายยิ่งขึ้นในบริการหลักของธุรกิจการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อยของธนาคาร การผนวกธุรกิจของจีอี มันนี่ ประเทศไทย เข้ากับธนาคาร ทำให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยากลายเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนบัตรหมุนเวียนในระบบมากกว่า 3 ล้านใบ และให้บริการลูกค้ากว่า 8 ล้านราย
  • 25 มกราคม 2555 คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติเห็นชอบให้ธนาคารฯ ดำเนินการรับโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยของ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ("HSBC") ซึ่งประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเงินฝากส่วนบุคคลและตั๋วแลกเงินCredit : http://www.krungsri.com/th/about-us-listing.aspx?cid=49 ,http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
 

      

 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนเพื่อความสำเร็จของ SMEs ไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมการเสวนา“ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนเพื่อความสำเร็จของ SMEs ไทย”จัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และมีนายธนิต โสรัตน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ“เศรษฐกิจภูธรกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก” ในการนี้ทีมงานฝ่ายการตลาด และทีมงาน บสย.สำนักงานสาขาพิษณุโลกร่วมแนะนำบริการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ชาวแม่สอด ณโรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2555

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กรุงศรี ออมทรัพย์ จัดให้
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และนายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเงินฝากและการลงทุน และประกันภัยธนพัทธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “กรุงศรี ออมทรัพย์ จัดให้” มอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า ทั้งเบิกถอนเงินสดพร้อมสอบถามยอดเงินในบัญชีจากเครื่องเอทีเอ็มของทุกธนาคารทั่วประเทศฟรี และจ่ายค่าบิลรายเดือนได้สูงสุดถึง 5 บิลต่อเดือน ผ่านทุกช่องทางการให้บริการของธนาคารฟรี อีกทั้งไม่กำหนดยอดขั้นต่ำในบัญชี โดยธนาคารตั้งเป้าลูกค้าบัญชีใหม่ 200,000 บัญชีภายในสิ้นปีนี้

ที่มา : http://www.newswit.com/fin/2012-08-23/51ccc8aae54ba9582829e68227a84e30

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้คะแนนสูงสุดในปี 2011 ในด้านประสิทธิภาพการบริการโอนเงินต่างประเทศยอดเยี่ยม
 
 
 
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน Transformation และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด รับรางวัลจากนายดาเรน บัคลีย์ ผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าธุรกิจลูกค้าองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จากการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้คะแนนสูงสุดในปี 2011 ในด้านประสิทธิภาพการบริการโอนเงินต่างประเทศยอดเยี่ยม ทั้งนี้ถือเป็นการได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในด้าน Commercial Payment in MT103 นอกจากนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยายังเป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้าน Treasury Payment in MT202 จากธนาคารซิตี้แบงก์ในปี 2011 โดยทั้งสองรางวัลดังกล่าวนับเป็นการยืนยันความสำเร็จในการบริการด้านเงินโอนด้วยมาตรฐานและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของธนาคาร
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายงานผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับไตรมาส 2/2555

 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีกรุ๊ป (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) วันนี้ได้รายงานผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับไตรมาส 2/2555 โดยมีกำไรสุทธิ 3.72 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสแรกของปี 2555 หรือ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา สินเชื่อด้อยคุณภาพได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 2.9% ของสินเชื่อทั้งหมดอันเป็นผลจากการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างได้ผล
มร. มาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีกรุ๊ป กล่าวว่า “ธนาคารได้บรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญในไตรมาสสอง ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางและความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในด้านต่างๆ ของธนาคารในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งผลเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ยอดสินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทในเครือได้เติบโตขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก โดยสินเชื่อที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 6.3% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ขณะเดียวกันคุณภาพของพอร์ทสินเชื่อได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 18.1% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2554 ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของธนาคารลดลงมาอยู่ที่ 2.9%”ที่มา  : http://www.newswit.com/fin/2012-07-19/188cffcaeffca2b68feb3dcb610a2da9/

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลทางการเงิน


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน
(ล้านบาท)
25512552 2553มิ.ย. 55
สินทรัพย์ 747,885780,132869,834947,797
1,034,541
เงินให้สินเชื่อ 557,077603,508648,960719,507
757,629
เงินฝาก 537,354520,515576,479560,540
622,391
หนี้สิน 661,570687,547770,730845,102
926,594
ส่วนของผู้ถือหุ้น 86,31592,58599,104102,696
107,947

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)(สำหรับปี/6เดือน)

รายได้ดอกเบี้ย 41,16339,45748,72656,428
31,429
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 14,59511,04010,49218,963
11,997
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 26,56828,41738,23437,465
19,432
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 7,96813,72419,33720,890
11,966
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 21,24823,76432,84030,528
16,379
กำไรก่อนหักสำรองหนี้สูญ 13,28818,37724,73127,827
15,019
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการปรับโครงสร้างหนี้
7,79110,21612,39112,213
5,702
ภาษีเงินได้ 1,1991,5043,5246,310
2,160
กำไร สุทธิ
4,299
6,6578,8169,304
7,157

อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพ์เฉลี่ย (ROAA)(%) 0.610.871.071.02
1.44
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)(%) 5.237.449.179.18
13.54
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (%) 103.67115.94112.57128.36
121.73
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก++(%) 2/ 92.5899.7898.9896.89
95.33
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(%) 17.41 15.8416.29
16.00

ข้อมูลอื่นๆ
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.731.101.451.53
1.17
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.2115.2416.3216.91
17.77
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 60,74160,74160,74160,741
60,741
9,772 9,392 9,727 10,077
10,222
582 580 590 588
603
ที่มา : งบการเงินรวม
หมายเหตุ :
1. ในปี 2554 ธนาคารได้เปลี่ยนแปลงการนำเสนองบการเงินตามรูปแบบใหม่ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และมาตรฐานการบัญชีไทย และปรับปรุงปี 2553
2. เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก รวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
3. เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณเงินกองทุนจาก Basel I เป็น Basel II ตามข้อกำหนดของ ธปท.
4. จำนวนพนักงานเฉพาะธนาคาร
5. รวมสำนักงานใหญ่ และสาขาในต่างประเทศ 4 สาขา


Credit : http://krungsri.com/th/investor-relation.aspx?cid=96

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ผลิตภัณฑ์หลัก

 
บริการที่อำนวยความสะดวก ในการบริหารเงินได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย
 
บัญชีเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์
 

บริการที่ให้ความคล่องตัวกับผู้ทรงเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ...
 
บริการรับฝากเช็คเคลียริ่งของธนาคาร โดยสามารถให้บริการรับฝากได้ถึงเวลา ...

ระบบเคลียริงเช็คแบบใหม่ด้วยภาพเช็ค


เพื่อคนที่ห่วงใย ก้าวไกลได้มากกว่า ให้อนาคตของคนที่คุณรัก มั่นคงด้วยเงินฝากออมทรัยพ์ และเงินฝากประจำรายเดือนปลอดภาษี


 
 

 


 

บ้านให้เงินผ่อนเบาสบายสูงสุด 30 ปี
 

 

สำรองไว้... อุ่นใจทุกเวลา วงเงิน O/D อเนกประสงค์ เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายมากขึ้น
 

 
 
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 18.99% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท ...